Lug
Advertisement

เนื่องจากในการแก้ไขแต่ละท่านอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ซึ่งการแก้ปัญหาน่าจะเป็นไปโดยการพูดคุยกันผ่านหน้า [1]

สิ่งที่ต้องการจากรัฐบาลคือความยุติธรรม ไม่ใช่การบริจาค ไม่ใช่ซอฟต์แวร์หลวง ส่วนหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรมและประชาสัมพันธ์ซอฟต์แวร์เสรีเป็นหน้าที่ของชุมชน โดยที่รัฐจะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้


ไม่ล็อกสเปก[]

ไม่กีดกันการพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์เสรี โดยการล็อกสเปก เช่น

  • การบังคับให้ส่งเอกสารเป็นไฟล์ .doc ที่เป็นรูปแบบปิด
  • เวบของรัฐบาลต้องอ่านได้โดยใช้โปรแกรมเปิดเวบที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีได้ ไม่ใช่เปิดได้แต่โปรแกรมแบบปิดของบางบริษัท

การที่จะรับบรรลุเป้าหมายในข้อนี้ได้รัฐบาลจึงควรสนับสนุนมาตรฐานเปิด (open standard) ทั้งนี้รัฐบาลของประเทศอื่นๆ เช่น รัฐบาลของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ก็สนับสนุนการใช้มาตรฐานเปิด OpenDocument ในการจัดเก็บเอกสารแทน .doc โดยแนวโน้มของรัฐบาลหลายประเทศ โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ก็ได้ดำเนินไปในแนวทางนี้

ข้อโต้แย้งว่าคนส่วนมากใช้มาตรฐานปิด[]

ในกรณีของเวบที่ปัจจุบันโปรแกรม Internet Explorer มีการใช้งานมากที่สุด แต่การสร้างเวบก็ยังสามารถทำตามมาตรฐานเปิดและทำให้ใช้กับโปรแกรม Internet Explorer ได้ด้วย ถึงแม้ในปัจจุบันคนส่วนมากใช้มาตรฐานปิดเช่น ใช้ไฟล์ .doc เป็นต้น ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องล็อกสเปกไม่ให้ใช้งานมาตรฐาน OpenDocument โดยสรุปคือรัฐบาลควรสร้างทางเลือก แทนการบังคับให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง

ไม่ออกกฎหมายที่เอื้อเฉพาะซอฟต์แวร์แบบปิด[]

สิทธิบัตรซอฟต์แวร์ เป็นสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนา เนื่องจากหวงห้ามการ implement แนวคิดหรือ format ของสิ่งต่างๆ ทำให้ต้องมีการสร้างมาตรฐานอื่นมาทดแทน กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง compatibility

ซอฟต์แวร์เสรี ไม่สามารถ implement เทคโนโลยีที่สิทธิบัตรซอฟต์แวร์คุ้มครองได้ เพราะการแจกจ่ายเสรีไม่สามารถเก็บค่าสิทธิบัตรได้

ประเทศต่างๆ ในยุโรปและออสเตรเลีย ไม่รับรองสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ มีเพียงสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ที่มีกฎหมายสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ และทำให้ในสหรัฐอเมริกามีสิทธิบัตรจดไว้แล้วมากมาย จนเรียกได้ว่า โอกาสเสี่ยงที่การเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่จากศูนย์จะละเมิดสิทธิบัตรซอฟต์แวร์มีสูงมาก และจะเห็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาฟ้องร้องกันด้วยเรื่องการละเมิดสิทธิบัตรซอฟต์แวร์เป็นเรื่องปกติ

นอกจากจะขัดขวางการใช้ซอฟต์แวร์เสรีแล้ว การผ่านกฎหมายสิทธิบัตรซอฟต์แวร์ ยังเป็นการเปิดประตูสู่ปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาอย่างใหญ่หลวง ประเทศไทยซึ่งพัฒนาเรื่องซอฟต์แวร์ล้าหลังประเทศตะวันตกอยู่แล้ว จะยิ่งหมดโอกาสพัฒนายิ่งขึ้น

ไม่ใช้สื่อของรัฐทำลายซอฟต์แวร์เสรี[]

ไม่ใช้สื่อของรัฐรวมถึงการพูดผ่านสื่อสาธารณะโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทำลายชื่อเสียงและ/หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เสรี อย่างไม่เป็นธรรม

การใช้งานมาตรฐานเปิดควรเป็นข้อบังคับ[]

การใช้งานมาตรฐานเปิดเช่นการ เขียนเวบ ให้ตรงตามมาตรฐานของ W3C เพื่อทำให้ใช้โปรแกรมเปิดเวบได้อย่างกว้างขวาง ไม่เอื้อต่อผู้ผลิตเพียงบางราย ควรเป็นข้อบังคับไม่ใช่แต่เพียงคำแนะนำ

เอื้อการเจริญเติบโตของชุมชน[]

นโยบายทางด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจน[]

ควรมีการกำหนดทิศทางและให้ความสำคัญ ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นไฟไหม้ฟาง แล้วจึงมีการกระตุ้น กัน

Advertisement