Lug
Advertisement

ตัวชี้คือตัวแปรที่เก็บเลขที่ที่อยู่(address)ของตัวแปรด้วยกัน เราอาจจะจิตนการถึงหน่วยความจำเป็นตารางดังตัวอย่างด้านล่าง ซึ่งประกอบไปด้วยเลขที่ที่อยู่และข้อมูล ในตารางลักษณะนี้เราสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ รวมทั้งเลขที่ที่อยู่ลงไปได้

เลขที่ที่อยู่ ข้อมูล
0 65
1 70
2 0
3 1
4 90
... ...
255 30

สมมุตให้ตัวแปร a ในโปรแกรมด้านล่างมีเลขที่ที่อยู่คือ 5

int a;
a = 400;

ตามโปรแกรมด้านบน ตารางของหน่วยความจำก็จะมีลักษระดังนี้

เลขที่ที่อยู่ ข้อมูล
5 400

เราสามารถสร้างตัวชี้ตัวแปล a ได้ ในที่นี้ใช้ตัวแปร p ในภาษาซีตัวที่ประกาศได้โดยใช้เครื่องหมายดอกจัน "*" และเลขที่ที่อยู่ของตัวแปรอ้างถึงได้โดยเครื่องหมาย "&"

int a;
int *p;
a = 400;
p = &a;

จากตัวอย่างในข้างต้น p ก็จะมีค่าเท่ากับ 5 ตามเลขที่ที่อยู่ของ a มากไปกว่านั้นเรายังสามารถเข้าถึงค่าของตัวแปร a ผ่านตัวแปร p โดยเครื่องหมายดอกจัน "*" ดังตัวอย่างด้านล่าง

printf("%d\n", *p)

ในที่นี้โปรแกรมข้างบนก็จะพิมพ์ค่า 400 ออกมา

Advertisement