FANDOM


ใหญ่ตรอน (YAiTRON) เป็นพจนานุกรมที่สร้างขึ้นมาโดยดัดแปลงจาก LEXiTRON ที่สร้างโดย NECTEC จุดประสงค์ในการสร้าง YAiTRON คือการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ได้ นอกเหนือจากการให้คนเปิดดู

รูปแบบข้อมูลEdit

ข้อมูลในพจนานุกรมใหญ่ตรอนเก็บโดยใช้ภาษามาร์คอัพเอ็กเอ็มแอล (XML) โดยมีแท็กต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • <YAiTRON> เป็นแท็กที่บ่งบอกถึงพจนานุกรมใหญ่ตรอนทั้งหมด โดยอยู่ในระดับบนสุด
 • <entry> เป็นแท็กแทนรายการคำแต่ละรายการ โดยมีตัวบอกคุณลักษณ์ที่บ่งบอกภาษาชื่อ lang ตัวอย่างเช่น <entry lang="th"/> บ่นบอกว่าเป็นรายการคำภาษาไทย แต่ละ <entry> สามารถมีแท็กได้ดังต่อไปนี้:
  • <headword> ใช้ระบุคำหลัก เช่น <entry lang="tha"><headword>แมว</headword></entry>
  • <classifier> ใช้บ่งบอกลักษณะนาม เช่น <classifier>ตัว</classifier>
  • <pos> ใช้บ่งบอกชนิดของคำ เช่น คำนาม <pos>n</pos>
  • <translation> ใช้บ่งบอกคำแปลในภาษาอื่น มีตัวบอกคุณลักษณะที่บ่งบอกภาษาชื่อ lang (เช่นเดียวกับ <entry>) เช่น <translation lang="eng">cat</translation>
  • <translation-similar> มีลักษณะเหมือน <translation> แต่เป็นคำแปลที่ใกล้เคียง
  • <definition> ใช้ระบุคำจำกัดความของ <entry> เช่น <definition>สัตว์ชนิดหนึ่งมีสี่ขา</definition>
  • <note> ใช้ระบุหมายเหตุ เช่น <note>ใช้กับสี</note>
  • <synonym> ใช้ระบุคำที่มีความหมายเหมือนกัน
  • <antonym> ใช้ระบุคำที่มีความหมายตรงข้ามกัน
  • <example> ใช้ระบุตัวอย่างการใช้งาน
  • <lexitron> ใช้ระบุแหล่งที่มาจาก LEXiTRON เช่น <lexitron id="53" /> หมายถึงนำมาจากคำรายการที่ 53 ของ LEXiTRON
  • <sense> ใช้ระบุ? ... เช่น <sense level="n">m</n>

ตัวอย่างEdit

<YAiTRON>

<entry lang="tha">
 <headword>แมว</headword>
 <classifier>ตัว</classifier>
 <pos>n</pos>
 <translation lang="eng">cat</translation>
 <translation lang="eng">moggy</translation>
 <translation lang="eng">moggie</translation>
 <translation-similar lang="eng">gib</translation-similar>
 <definition>สัตว์ชนิดหนึ่งมีสี่ขา</definition>
 <synonym>วิฬาร์</synonym>
 <synonym>วิฬาร</synonym>
 <synonym>เจ้าเหมียว</synonym>
</entry>

<entry lang="eng">
 <headword>cat</headword>
 <pos>n</pos>
 <translation lang="tha">แมว</translation>
</entry>

</YAiTRON>

สัญญาอนุญาตEdit

สัญญาอนุญาต

ลิงก์ภายนอกEdit